ALGEMENE VOORWAARDEN

Two Discjockeys Drive-in Shows, Licht & Geluid Productions


(versie 3.A – 1 Jan 2016)

1. Definities - In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

Two Discjockeys Licht & Geluid Productions te Riel


        1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van het in het contract vermelde item.

        1.2 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht  tot levering van het in het contract vermelde item.

        1.3 Onder contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermeld item.

        1.4 Onder item: dj, drive-in show, artiest, band of act of leverancier van aanverwante producten of diensten (in de meest ruime zin),

              alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

        1.5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer /  item uit te voeren optreden zal plaatsvinden.

        1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.


2. Toepasselijkheid van voorwaarden


        2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Two Discjockeys gedane offertes en contracten met de opdrachtnemer.

        2.2 Door opdrachtgever of leverancier gehanteerde voorwaarden worden door Two Discjockeys uitdrukkelijk van de hand

              gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.


3. Wijzigingen en afwijkingen


        3.1 Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk -

              en met vermeldingen van de onderdelen waarop zijn betrekking hebben - met Two Discjockeys zijn overeengekomen.


4. Rechten van media (beeld, foto’s…..)


        4.1 Two Discjockeys heeft recht om foto’s van u evenement / feest op de website te plaatsen, die door  Two Discjockeys zelf genomen zijn.

        4.2 Two Discjockeys kan film materiaal, door hun zelf opgenomen beeld gebruiken zonder toestemming van de opdrachtgever gebruiken voor you tube.

              En de beelden  tonen op het internet. (In de breedste zin van.)

        4.3 Als de opdrachtgever het hier niet mee eens is, (dat in artikel 4.1 & 4.2 staat) kan zij dat 48 uur voor het evenement / feest dit als nog schriftelijk laten weten.

              (Aangetekend is nooit verkeerd)

        4.4 Als Two Discjockeys geen schriftelijk bevestiging heeft gehad, voor het evenement / feest dat de opdrachtgever het hier niet mee eens is voor de datum

              van het evenement / feest (artikel 4.1 & 4.2) Heeft Two Discjockeys het recht om de media bestanden te gebruiken,

              die door hun zijn opgenomen / gemaakt (beeld / foto’s) voor internet doeleinde. (In de breedste zin van.)

              De opdrachtgever kan hier tegen dan ook geen bezwaar meer opmaken tegen Two Discjockeys.


5. Offertes


        5.1 Offertes van Two Discjockeys gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod

              om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

        5.2 Offertes van Two Discjockeys  zijn vrijblijvend: zij zijn 14 dagen geldig tenzij expliciet anders aangegeven. Na deze periode vervallen eventuele opties

              en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor  de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

        5.3 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf

              op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

        5.4 Overeenkomsten met personeelsleden die geen procuratie hebben binden Two Discjockeys niet, tenzij deze door Two Discjockeys schriftelijk zijn bevestigd.

        5.5 Indien in de acceptatie door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht,

              komt de overeenkomst pas tot stand indien Two Discjockeys aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.


6.  Prijsverhogingen


        6.1 Two Discjockeys  is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan voor wat betreft prijsverhoging in de grondstoffen,

              het vervoer, invoerrechten, belastingen, recht heffingen en lonen, alsmede voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging  meer dan 10% bedraagt,

              heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

        6.2 Indien de opdrachtgever een consument is: als de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste zes maanden na het sluiten van de overeenkomst,

              kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.


7.  Facturen en betaling


        7.1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement / feest te voldaan zijn met eventuele extra genoten diensten en/of producten contant te voldoen

              na het evenement / feest, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Is het evenement / feest meer dan drie maanden vooruit geboekt,

              dan wordt er 50% als zijnde aanbetaling gevraagd. De ander 50% dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement / feest te voldaan zijn.

           Betalen op factuur is voor zakelijke klanten mogelijk met een betalingstermijn van 14 dagen.

              Is de factuur binnen het termijn niet voldaan, wordt er 35,- ex btw aan administratie kosten in rekening gebracht boven op de factuur.

              Wanneer dit niet nagekomen wordt is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is hij / zij over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd,

              gelijk aan de wettelijke rent, doch in ieder geval 2% per maand.

        7.2 Betaling voor act’s / dj’s / Artiesten dient te geschieden bij bevestiging van het contract, 50% als zijnde aanbetalig.

              De resterende 50%  uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de act’s / dj’s / artiesten.

        7.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst te voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst open staan,

              zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

        7.4 Indien Two Discjockeys bij toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat,

              komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het calculatieschema voor de

              advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse orde van advocaten.

        7.5 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum,

              per brief aan de opdrachtnemer medegedeeld te worden. (aangetekend is altijd wijs.)

        7.6 Indien de kostprijs van de opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premie sociale verzekeringen,

              Loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten

              aan de opdrachtgever. Ingeval van door te betasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van de opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd

        7.7 Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van de opdrachtgever om de opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen,

              zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige

             uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is de opdrachtgever alsdan verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren

             voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.


8. Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst


        8.1 Two Discjockeys heeft het recht de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden wanneer de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in

              de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance  van betaling aanvraagt of door

              beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden

              over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Two Discjockeys geleden schade, onder mee bestaande uit

              winstderving en kosten.

        8.2 Vorderingen op de opdrachtgever zijn voort onmiddellijk opeisbaar indien Two Discjockeys van de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst

              heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In dat geval is Two Discjockeys bevoegd verdere uitvoering

              van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, één en ander onverminderd het recht om van opdrachtgever een

              schadevergoeding te vorderen.  

        8.3 Indien zich de omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Two Discjockeys bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt,

              welke van dien aard zijn , dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk, dan wel onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van

             de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Two Discjockeys bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

        8.4 Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle door laatgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten

              te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden / evenement / feest afgesproken  of

              redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:                                                      

        (a) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum minimaal 35% van dat honorarium:                          

        (b) in geval van uitstel of annulering  in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium:

        (c) in geval van uitstel of annulering  tot uiterlijk  zeven dagen voor de  productiedatum, 75% van dat honorarium. Voorts zal de opdrachtgever / opdrachtnemer

             vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of

             de annulering van het optreden / evenement / feest. Een en ander laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van

             het optreden / evenement / feest, alsnog 75% van de prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

      

9. Uitstel - en Annuleringsregeling


        9.1 Partijen stellen vast dat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op het al dan niet uitvoeren van een buitenevenement.

              Het is uitsluitend aan Two Discjockeys voorbehouden te bepalen of de weersomstandigheden het mogelijk maken een buitenevenement ten uitvoering  te brengen.

              Een door Two Discjockeys als ongunstig beoordeelde weersomstandigheid, levert overmacht op en ontslaat haar van de verplichting tot nakoming,

              behoudens de mogelijkheid dat het evenement op een later tijdstip als nog ten uitvoer gebracht kan worden. Bij uitstel van het evenement dient de opdrachtgever

              aan Two Discjockeys de extra gemaakte loon en vervoerskosten te vergoeden. Bij annulering van het evenement blijft de opdrachtgever het overeengekomen bedrag

              verschuldigd. (Lees ook artikel 7.4.) Onder aftrek van de waarde van de niet verbruikte goederen. Deze zullen in mindering kunnen strekken op het door de

              opdrachtgever verschuldigde, tenzij de producten speciaal voor de opdrachtgever zijn geconstrueerd en niet meer elders bruikbaar zijn.


10. Andere gevallen van overmacht


      10.1 Leveringen kunnen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort c.q. afgelast in gevallen van overmacht. Tot overmacht wordt gerekend stopzetting,

              oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van Two Discjockeys of haar leveranciers gedurende de leveringsperiode ten gevolgen van

              stakingen, handelsbelemmeringen, defecten, ongelukken of welke aanleiding dan ook buiten verantwoordelijkheid van Two Discjockeys.

              Als overmacht zal ook gelden een wijziging van: van overheidszijde uitgevaardigde wettelijke voorschriften met betrekking tot de door Two Discjockeys verhandelde

              producten als bedoeld in artikel 1.4. Voorts wordt tot overmacht gerekend: het uitbreken van oorlog, afgelasten van feestelijkheden ter plaats ten gevolg van

              droevige omstandigheden zoals overlijden of natuurrampen. Het voortijdig annuleren van een bruiloftsfeest / feest / evenement als gevolg van het verbreken van

              de relatie of kaartverkoop enz. wordt gezien als keuze en is derhalve geen overmacht. (Lees artikel 7.4.)                                        

      10.2 In bovengenoemde gevallen wordt de overeenkomst ontbonden, waarbij noch de opdrachtgever, noch Two Discjockeys gehouden zijn tot enige schadevergoeding

              aan de andere partij, behoudens de verplichting om de door Two Discjockeys reeds gemaakte kosten te vergoeden.


11. Aansprakelijkheid


      11.1 Opdrachtgever is verplicht een ongevallen c.q. evenementenverzekering af te sluiten. (Voor evenementen)

      11.2 Two Discjockeys is uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoeding gehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Two Discjockeys c.q.

              haar personeelsleden.

      11.3 Voor vergoedingen kom vervolgschaden, waaronder bedrijfsschade niet in aanmerking.

      11.4 Indien en voor zover Two Discjockeys, ondanks het bepaalde in artikel 10.1, jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige door deze geleden  schade,

              welke niet onder de dekking van haar verzekering valt, wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de met de opdrachtgever

              overeengekomen prestatie.

      11.5 Opdrachtgever vrijwaart Two Discjockeys volledig van alle aanspraken van derden. In geval opdrachtgever een consument is, zal hij Two Discjockeys niet verder

              vrijwaren dan voor dat deel dat hij verplicht is volgens de wet te dragen.

      11.6 Schadegevallen dienen binnen 48 uur na het evenement / feest schriftelijk aan Two Discjockeys kenbaar worden gemaakt.

              Bij overschrijding van deze termijn verliest opdrachtgever alle rechten uit hoofde van eventuele schades.

      11.7 In geval van uitleen gebruiksmaterialen is opdrachtnemer alleen bij aanwezigheid aansprakelijk.

              Vanaf het tijdstip dat de opdrachtnemer vertrekt tot het tijdstip dat de opdrachtnemer terugkomt is de opdrachtgever aansprakelijk voor elke schade aan apparatuur.

      11.8 Indien de opdrachtgever het apparatuur onbewaakt achterlaat in de huurperiode is de opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en / of schade aan apparatuur.

      11.9 Schade die aangericht word door derden zal in eerste instantie verhaald worden op de opdrachtgever.


12. Verantwoordelijkheden opdrachtgever  


      12.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.

              Hieronder vallen ook muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage.  

              Zie daarvoor  www.bumastemra.nl

      12.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of

              uitgevoegd optreden.

      12.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van item en

              bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen ,

              is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden

              (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een item) daartoe nopen.

      12.4 Indien de opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen,

              is de opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden,

              zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op met de opdrachtnemer overeengekomen prijs.

      12.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 1  vrije stroom groep van 220volt / 16 ampère.

      12.6 De evenementenlocatie dient per auto c.q. vrachtwagen bereikbaar te zijn.

              Indien het materiaal door Two Discjockeys op een andere manier naar  de locatie vervoerd moet worden, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

      12.7 De afstand vanaf het laad en lospunt tot de plaats van het optreden / feest mag niet meer dan 30 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels.

              Indien de afstand meer dan 30 meter bedraagt en / of obstakels zoals trappen bevalt dient de opdrachtgever te zorgen voor

              minimaal twee personen om mee te helpen, zowel voor als na het optreden / feest.

      12.8 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient de opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid.

              Er geldt een maximum van twee personeelsleden per item, tenzij anders vermeld.

      12.9 Indien gewenst dient de opdrachtgever zorg te dragen voor eenvoudige maaltijd voor maximaal twee personeelsleden per item (tenzij anders vermeld).

              In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven


13. Tekortkomingen opdrachtgever


      13.1 Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane

              vertraging aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst,

              zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.

      13.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten die de opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever maakt,

              zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed.

              De buitengerechtelijke  kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen bedrag.


14. Veiligheidsaspecten


      14.1 Aanwijzingen van politie, brandweer of andere overheidsinstellingen zullen door Two Discjockeys opgevolgd  worden,

              ook al zijn deze strijdig met de wensen van de opdrachtgever.

      14.2 Two Discjockeys is bevoegd, naar alle redelijkheid, nadere veiligheidseisen te stellen.

      14.3 Bij niet voldoen aan de veiligheidseisen is Two Discjockeys gerechtigd het evenement of een gedeelte daarvan te annuleren, de verplichtingen van de opdrachtgever,

              met name ook haar betalingsverplichting, blijven in stand.


15. Eerdere Algemene voorwaarden


      15.1 Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door Two Discjockeys gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.


16. Geschillen


      16.1 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Two Discjockeys, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten

              te uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de arrondissementrechtbank, onverminderd de bevoegdheid de opdrachtgever te dagvaarden

              voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

      16.2 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.


Aldus opgesteld op 01-01-2016 te Riel

Algemene voorwaarden Van:  Two Discjockeys Drive-in Shows, Licht & Geluid Productions

Home

Over Two Discjockeys

Wat kost een dj in huren / drive-in show in huren?

Wat klanten over ons zeggen

Foto’s

Neem contact met ons op

Partnerbedrijven

Privacybeleid

algemene voorwaarden


Feestlocaties / Trouwlocaties

Two Discjockeys Drive-in Show, Licht & Geluid Productions

Ronsel 13

5133 CC in Riel (Omgeving Tilburg)

Tel:   +31(0)13-8504633

Mob: +31(0)6-26702268

Whats App: +31626702268

E-Mail: info@twodiscjockeys.nl


Aanmelden Nieuwsbrief

Contactgegevens.

JockeysDiscDrive-in Shows, Licht & Geluid Productions
HomeHome